Home

Čsn 73 0833 čl 5.3 6

5.3 . Únikové cesty 7. 5.4 . Zařízení pro protipožární zásah 8. 6 . Budovy skupiny OB4 8. 6.1 . Stupeň požární bezpečnosti požárních úseků 8. nejsou v ČSN 73 0833 dále specifikovány tyto požadavky. Vypracování normy. Zpracovatel: Expertizní středisko požární bezpečnosti staveb, 142 00 Praha 4-Krč. PP) je více než 50 osob, musí mít k dispozici nejméně jeden evakuační výtah podle článku 9.6.4 až 9.6.6 ČSN 73 0802:2009 (článek 5.3.6.6.3), z požárního úseku venkovního shromažďovacího prostoru, kde jsou osoby (v hledišti) také nad výškovou úrovní 9,0 m od volného prostranství musí být instalovány evakuační.

ČSN 73 0833 - Náhle

Nová ČSN 73 0833 - PBS - Budovy pro bydlení a ubytování platná od 1.10.2010. Vloženo: 19. 8. 2010 (zejména čl. 3.10). 3) Budovy skupiny OB3 mají zvýšené kapacity osob v objektech do 3 NP (75 osob) a v objektech s více než 3 NP a to do 8. NP ( (nejvýše 55 osob). Jsou zpřesněné požadavky na únikové cesty a nově. Použití tohoto článku nebude příliš hojné, míří zejména na odlehlé samostatně stojící objekty např. hospodářského nebo průmyslového charakteru, s ohledem na poznámku čl. 4.2.1 ČSN 73 0833 [11] nelze tento způsob užít např. u jednopodlažních rodinných domů Dle čl. 3.9 ČSN 73 0833 a čl. I. 6.4 ČSN 73 0804 je prostor garáže v 1. PP oddělen od výtahu a CHÚC prostorem, který je od garáže oddělen požárními a kouřotěsnými dveřmi. Rozdělení bytového domu (BD) do požárních úseků (PÚ) je řešeno v souladu. s ČSN 73 0804, ČSN 73 0802 a ČSN 73 0833 ČSN 73 0833 ČSN 73 0842 ČSN 73 0845 ČSN 73 0873 ČSN 73 4130 ČSN 73 42 01 kapitola 5.3 kapitola 6 ČSN 73 0543-1 kapitola 5.6 a 5.7 ČSN 73 0543-1 čl. 27 a 28 čl. 78 čl. 54 až 59 čl. 7.6.2 čl. 34 až 36 čl. 47 až 58 čl. 77 ČSN 73 0540-2 čl. 5.2, 5.3, 5.5, 5.6 a 5.7 ČSN 74 3305 čl. 23 až 25 ČSN 74 3305 ČSN 06 0210.

Aktuální právní předpisy a technické normy z hlediska

Významné jsou i Přílohy A - I, vztahující se zejména k stanovování různých součinitelů. ČSN 73 0804 byla vydána v říjnu 1995. Nahradila ČSN 73 0804 z 14.5.1991, ČSN 73 0837 z 18.8.1977 a ČSN 73 0838 z 18.8.1977 (nově v ČSN 73 0873:2003 čl. 3.2) (nově v ČSN 73 0873:2003 čl. 4.3) (nově v ČSN 73 0873:2003 čl. 4.4) (nově v ČSN 73 0873:2003 čl. 5.5 a doplněn vysvětlující poznámkou) (nově přesunuto do druhého odstavce ustanovení 6.2 ČSN 73 0873:2003) (nově v ČSN 73 0873:2003 přesunuto do přílohy C s označením C.1.3 5.3. Požární zatížení 17. 5.4. Parametr odvětrání 20. 5.5. Rychlost odhořívání 22 . 6. ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování.

ODPOVĚĎ: Nemusí, ledaže byste v objektu měla nesouvisející provozy, viz. čl. 6.3.6.1 ČSN 73 0833: Vstupní dveře do jednotlivých obytných buněk a do jiných požárních úseků souvisících s provozem budoby OB3 musí být samozavírací, pokud jde o budovu se třemi a více nadzemními podlažími. Jestliže jsou v budově. Kromě ČSN řady 73 08xx jsou požadavky požární bezpečnosti včleněny do mnoha norem různých tříd a skupin (přes 500 norem, např. ČSN 65 0201 aj.). Kodex požárních norem ČSN 73 08xx, ČSN EN ve stavu k 16. 6. 2019 je uveden v příloze pomůcky TP 1.6

Nová ČSN 73 0833 - PBS - Budovy pro bydlení a ubytování

čl.A.1, ČSN EN 61140 ed.2, čl.5.1.1.) a ochranné opat ření dvojitou nebo zesílenou izolací ( ČSN 332000-4-41 ed.2 čl.412, ČSN EN 61140 ed.2, čl.5.3.1. a čl. 6.2.): P ři provedení prohlídky stavu izolace je d ůležité zam ěř it se zejména na provedení izolace pop ř. t řídy ochran Projektant nouzového únikového osvětlení se může velmi často setkat s tím, že v požárněbezpečnostním řešení stavby (dále PBŘ) se dočte mimo jiné toto: v objektu je zřízeno dle vyhl. č. 23/2008 § 19 odst. 6 a ČSN 73 0831 čl. 5.3.6.7 nouzové osvětlení, které je navrženo dle ČSN EN 1838 jako osvětlení únikové. Další podrobnosti jsou řešeny vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb (např. § 10) a českými technickými normami (ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0833, ČSN 73 0834, ČSN 73 0835, ČSN 73 0842 atd.). V čl. 9.13.1 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty se např.

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování. ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb. ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení . Nahrazení předchozí normy. Tato norma nahrazuje ČSN 73 0835 ze 17. 6. 1980. Změny proti předchozí norm Dotaz 6: proč je zde uváděna podmínka, že v požárně chráněných prostorech, ve kterých je nainstalováno VÍCE, NEŽ JEDNO svítidlo pro nouzové osvětlení.., když podle ČSN EN 50172 čl. 5.3 nemůže existovat úniková cesta ani protipanický prostor jen s jedním svítidlem? Nebo existují prostory, kde může být pouze. ČSN 73 0873 Tato norma určuje zásady pro zásobování požární vodou pro nově projektované stavební objekty a volné sklady a pro změny staveb v rozsahu vymezeném ČSN 73 0834. Norma platí i pro zásobování požární vodou při navrhování zkrápěcích zařízení a vodních clon (viz přílohu A) a stanoví zásady pro. Ve stavbách projektovaných podle ČSN 73 0833 čl. 5.3.7, 6.3.6.1 a 7.3.5 mohou být p ři dodržení podmínek uvedených v t ěchto článcích osazeny dve ře bez samozavíra če. Zp ůsob posouzení shody: Výrobek spadá do p řílohy č. 2 k na řízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném zn ění, skupina výrobk ů 08

Dle čl. 3.3 ČSN 73 0833 je šířka dveří 800 mm dostačující, šířka schodišťového ramene a chodby musí být šířky min. 900 mm. Délku není třeba posuzovat. PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz. 2 3.6 Odstupové vzdálenost Opatření podle bodů a) až c) na vnějším lící obvodových stěn se nevztahují na potrubí sloužící k rozvodu hořlavých plynů a kapalin v rámci jednoho požárního úseku, pokud mohou být volně vedená (viz ČSN 73 0804 čl. 12.2.2.4a), jakož i na případy podle 9.5.3 ČSN 73 0804, kde otvory v obvodových stěnách netvoří požárně otevřené plochy ČSN 73 0804 PBS-Výrobní objekty. 3. ČSN 73 0833 PBS-Budovy pro bydlení a ubytování. 4. ČSN 73 0835 PBS-Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče. 5. ČSN 73 0831 PBS-Shromažďovací prostory. 6. ČSN 73 0845 PBS-Sklady. 7. ČSN 73 0873 PB S -Zásobování požární vodou. 8. ČSN 73 0818 PBS-Obsazení objektu osobami. 9 (viz. ČSN 73 0804, 9.8.1; ČSN 73 0834, 5.5.1) U výškových budov pro bydlení lze použít nosné konstrukce s nižší požární odolností. (viz. ČSN 73 0833, 5.2.3, 5.2.4) Pod venkovním shromažďovacím úsekem do 1000 osob o požárním zatížení do 40 kg/m2 lze použít i konstrukce o druhu DP2. (viz. ČSN 73 0831, 6.1.6 Čl. 12.2 pol.b) Čl. 6.10.1 ČSN 73 0875 čl. 4.8. Nesprávné stanovení zkoušek. Norma stanovuje, že před uvedením EPS do provozu musí být provedena jeho funkční případně koordinační funkční zkouška, . Koordinační funkční zkouška však ani rozsahem ani obsahem nenahrazuje funkční zkoušku a příslovce.

5.2.6 Vstupní kontrola 6 5.2.7 Požadavky na materiál 6 5.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ 6 5.3.1 Strojní vybavení 6 5.3.2 Pracovníci 6 5.3.3 Zemní pláň 6 5.3.4 Výroba, doprava, pokládka a hutnění 7 5.3.5 Ochrana podkladních vrstev a ošetřování 7 5.3.6 Příčný profil -mezerovitý beton podle ČSN 73 6124-2 Poznámka: Pro podkladový beton platí také ČSN EN 13877-2 a ČSN EN 206, jejichž použití se doporučuje. C) Prolévané podkladní vrstvy -štěrk částečně vyplněný cementovou maltou podle ČSN 73 6127-1 -penetrační makadam podle ČSN 73 6127- + změna Z1 (5/12), Z2 (2/13), Z3 (6/13) Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení ČSN 73 0833 + změna Z1 (2/13) Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování ČSN 73 0834 DVS 2207 čl. 4 Svařování termoplastů. Extruzní svařování. Desky a trubky ČSN 73 0833 čl. 4.3.10 připouští úlevu, že se východové dveře z budov určených převážně pro bydlení nemusí otevírat ve směru úniku. Předmět: Re (2): vstupní dveře Autor: ing. Josef Sochor Datum: 23.02.2008 09:51 odpovědět upozornit redakc

ČSN 33 0010, ČSN 33 0300, ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-1, ČSN 34 1010, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-6-61, ČSN 34 3100, ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610 apod.), s přihlédnutím k předpisům výrobce (technickým podmínkám, zásadám pro údržbu apod.) musí být stanoven tak, aby prohlídkou, měřením a zkoušením bylo zjištěno. 6) Zkoušky vlhkosti >> 7) Zkoušky rozměrů, pravoúhlosti a rovinnosti >> 8) Měření parametrů prostředí >> 9) Měření výměny vzduchu v budovách >> 10) Zkoušky hmotnosti >> 11) Zkoušky objemové hmotnosti >>.

ČSN EN 12350-6 Čerstvý beton 1.2.5* Stanovení obsahu vzduchu - tlakové metody ČSN EN 12350-7, čl. 6 Čerstvý beton 1.2.6 Stanovení mrazuvzdornosti betonu ČSN 73 1322 Ztvrdlý beton 1.2.7 Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a CH.R.L. ČSN 73 1326 metoda A, C Ztvrdlý beto Dle čl. 5.3.5 [11] musí být budovy s požární výškou h > 30,0 m vybaveny nejmén ě jedním evakua čním výtahem provedeným podle 9.6.5 ČSN 73 0802 [7]. Při posuzování objekt ů pro ubytování, tedy objekt ů OB 4, musí být k dispozici alespo ň dv S ohledem na poznámku čl. 4.2.1 ČSN 73 0833 nelze tuto možnost využít např. u jednopodlažních rodinných domů. Další podmínkou je, že celá fasáda je zcela požárně otevřená plocha, tedy s velkými odstupovými vzdálenostmi, kromě případů, kdy jsou splněny požadavky na obvodové stěny

ČSN 73 0802 čl. 8.10.1 ČSN 73 0804 čl. 9.11.1: Výtahová šachta, která prochází více požárními úseky, musí tvořit samostatný požární úsek. ČSN 73 0802 čl. 8.10.4 ČSN 73 0804 čl. 9.11.6: Šachta požárního a evakuačního výtahu může být společná, nikoliv však s jinými druhy výtahů Požadavky a řešení požárně bezpečnostních opatření jsou vyjádřeny touto zprávou požární ochrany, která stavbu posuzuje s ohledem na ČSN 73 0834, ČSN 73 0802, ČSN 73 0833, ČSN 73 0873, ČSN 73 0810 a ČSN 73 0848, ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení

Dv/218 ze dne 6.6. 2006. ČSN EN 1775, odst. 4.4.2, ČSN 73 0802, TPG 704 01, čl. 5.3.9, 5.3.17 Jaké jsou podmínky pro vedení vnitřního domovního plynovodu v instalačním jádru? TPG 704 01 v čl. 5.3 stanoví zásady pro vedení vnitřního domovního plynovodu. ČSN EN 1775 v odst. 4.4.2. ukládá přednostně vést plynovod. chráněn a nemá charakter skupiny výroby dle ČSN 73 0804. Ubytovací část (do 53 osob)je ve smyslu čl. 3.5.c)1, ČSN 73 0833 (09/2010) budova pro ubytování skupiny OB3 Dle čl. 3.1.3 d) objekty s požární výškou h > 22.5m - viz čl. 3.1.3.4 ČSN 730810 červenec 2016 - Společná ustanovení Dle čl. 5.5.3 ČSN 73 0834 platí: Při dodatečné vnější tepelné izolaci obvodových stěn, provedené podle ČSN 73 0802, ČSN 73 0810 nebo přidružených norem, a př ČSN 73 0802:2009 v čl. 6.6.9 stanoví, že elektrickou požární signalizací musí být vybaveny objekty s výškou h > 22,5 m, pokud v části objektu s h p >22,5 m (výškovou polohou požárního úseku) je více než 300 osob, a budovy s výškou nad 45 m 26.5.3 Kontrolní zkoušky zaji současně pln vyhovují ustanovením ě ČSN EN 12271 a ČSN 73 6129, čl. 5. 26.3. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ 26.3.1 Všeobec

Požární hledisko kontaktních zateplovacích systémů dle ČSN

TECHNICKÉ PARAMETRY 5 čl. 6 čl. 7 čl. 8 čl. 9 čl. 23 27 34 Třída kotle dle ČSN EN 303-5 5 5 5 5 5 Účinnost % 88,3 88,7 90,5 90,7 90,3 Hloubka palivové komory mm 255 255 365 475 585 Doporučená délka dřevěných špalků mm 350 350 350 350 350 Kapacita palivové komory l 32 32 45 59 73 Spotřeba paliva kg/h 3,7 4,3 5,3 6,9 8,5. ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 6) Viz ČSN 75 0120:2009, čl. 3.18.158. TNV 75 2415 5 3.9 pr ůzkumu je definován v národní p říloze ČSN EN 1997. 5.3 Základním podkladem pro návrh suché nádrže je pr ůzkum území, které má být nádrží.

Vzorový postup zpracování dokumentace požárně

 1. ut pro IV. stupeň požární bezpečnosti požárního úseku, 90
 2. ČSN EN 1338 čl. 5.2.4 Tlouš ťka bloku < 100 mm ± 2 mm ± 2 mm ± 3 mm Tlouš ťka bloku ≥ 100 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 4 mm Odolnost v ůči pov ětrnostním vliv ům Třída 3, ≤1,0 kg/m 2 po 100 cyklech ČSN EN 1338, NA. 3.1.1 (ČSN 73 1326/Z1, metoda A) Pevnost v příčném tahu ≥ 3,6 MPa ČSN EN 1338 čl. 5.3.
 3. Standard ČSN 732810 (73 2810) 1.9.1993 - Standard ČSN - Dřevěné stavební konstrukce - Provádění (Částečně zrušena a nahrazena - viz neplatné normy)
 4. Vąe podstatné z BOZP se zárukou aktuálnosti. BOZPprofi je komplexní zdroj odborných informací pro oblast bezpečnosti práce, ochrany zdraví na pracoviąti a poľární ochrany, hlavně se zaměřením na legislativu a povinnosti zaměstnavatelů v této oblasti
 5. 52 6 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (2000)  ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory (1980)  53 7 ČSN 73 4301 Obytné budovy (1989)  16 ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování  (1996)  ČSN 73 0802 Požární.
 6. 2 ČSN EN 1339, NA. 3.1.1 (ČSN 73 1326/Z1, metoda A) 3/5 000 mm2 ČSN EN 1339 čl. 5.3.4 (příl. H) Odolnost proti smyku/skluzu Uspokojivá ČSN EN 1339 čl. 5.3.5 10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení

Řešení požární bezpečnosti garáží u bytových domů

 1. ČSN EN 1338 čl. 5.2.4 Tloušťka bloku < 100 mm ± 2 mm ± 2 mm ± 3 mm Tloušťka bloku ≥ 100 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 4 mm Odolnost vůči povětrnostním vlivům Třída 3, ≤1,0 kg/m2 po 100 cyklech ČSN EN 1338, NA. 3.1.1 (ČSN 73 1326/Z1, metoda A) Pevnost v příčném tahu ≥ 3,6 MPa ČSN EN 1338 čl. 5.3.
 2. 124 SPP (ZS 2015) | Petr Hejtmánek | ČSN 73 0845:2012 Sklady 24 | 43 Požární riziko Nahodilé požární zatížení (rovnice 5 ýSN 73 0804): • počítá se s plným obsazením skladů Hmotnost M se urþí: • součtem hmotnosti látek • v závislosti na odhořívaném povrchu S fi (6.3.11 ČSN 73 0804) • u S fi záleží na.
 3. Upozornění! Odpovědi na témata nejsou právně závazné! Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb
 4. (Text je česky i anglicky.) ČSN EN 1610 (75 6114) byla vydána v dubnu 1999. Touto normou se nahrazují články 4.3, 4.4, 5.1, 5.3 a příloha C ČSN 75 6909 z ledna 1996, články 74 až 80 v ČSN 73 3050 ze srpna 1986 a články 7.1.3.1, 7.1.4.1 ČSN 75 6101 ze srpna 1995
 5. Nejvyšší počet stání v požárních úsecích řadové garáže se určuje podle čl. I.3.2 a tabulky I.1 ČSN 73 0804. Provozní větrání se řeší podle čl. 5.3.2 ČSN 73 6058, havarijní větrání se řeší podle čl. 5.3.3 ČSN 73 6058, požární větrání se řeší podle čl. 5.3.4 ČSN 73 6058
 6. ČSN 73 0810 Pbs - Společná ustanovení. ČSN 73 0802 Pbs - Nevýrobní objekty. ČSN 73 0804 Pbs - Výrobní objekty. ČSN 73 0831 Pbs - Shromažďovací prostory. ČSN 73 0833 Pbs - Budovy pro bydlení a ubytování. ČSN 73 0835 Pbs - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče. ČSN 73 0842 Pbs - Objekty pro zemědělskou výrob

ČSN 73 2810 www.technickenormy.c

ČSN 73 0823 Požárn ě technické vlastnosti hmot. Stupe ň ho řlavosti stavebních hmot ČSN 73 0831 Požární bezpe čnost staveb. Shromaž ďovací prostory ČSN 73 0834 Požární bezpe čnost staveb. Zm ěna staveb ČSN 73 0833 Požární bezpe čnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování ČSN 73 0835 Požární bezpe čnost staveb ČSN 33 2130, ČSN 73 0833: Hlavní rozvodny, rozvodny nouzového napájení, podzemní garáže, výtahy apod. i požadavek o vzdálenosti vedení nouzového osvětlení od ostatních vedení při souběhu na vzduchu podle čl. 521.N11.10.7 ČSN 33 2000-5-52 (nejméně 6 cm při souběhu do 5 m a 20 cm při souběhu delším) a požadavky.

ČSN EN 13 501-1 (popř. dle dříve platné normy ČSN 73 0862 Hořlavost stavebních hmot: Montáž krabic na a do materiálů stupně hořlavosti A až C2) viz strana 5-3. V kombinaci s tepelně izolační nehořlavou podložkou tloušťky 5 mm z materiálu třídy reakce na oheň A1 lze montáž na stavební hmoty provádět bez omezení ČSN 73 1373: Ztvrdlý beton - Zkoušení tvrdosti Schmidtovým tvrdoměrem: ČSN 73 2011: Ztvrdlý beton - Zkoušení tvrdoměrnými metodami : ČSN 73 2011: Ztvrdlý beton - Zkoušení tvrdoměrnými metodami (Schmidt N, L) ČSN 73 6174: Zatvrdlý beton - Stanovení modulu pružnosti: ČSN EN 1008, čl. 6: Voda do betonu - Zkouška vody: ČSN. Požadavky na konstrukce dodatečných vnějších tepelných izolací (viz např. 8.4.11 a) ČSN 73 0802: Prosinec 2000, 9.4.7 ČSN 73 0804: Říjen 2002 a v dalších normách řady ČSN 73 08..) se zpřesňují podle čl. 3.1.3 ČSN 73 0810 takto ČSN 73 6121, ČSN 73 6127-3, ČSN 73 6242, TKP kap. 5 a TP 112. Hutněné asfaltové vrstvy s vysokým modu-lem tuhosti musí dále splňovat požadavky na materiály, výrobu, pokládku a zkoušení uvedené v TP 151. Pro tuto kapitolu platí všechny pojmy, ustanovení, poža-davky a údaje uvedené v TKP kap. 1 - Všeobecně 268. VYHLÁŠKA. ze dne 6. září 2011, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.

Nová ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - společná

A.1 ČSN 73 6005, čl. 4.10.1 TPG 702 01), nejmenší dovolené krytí 0,8 m (Tab. B.1 ČSN 73 6005); vzdálenost se měří od vnějšího povrchu (obrysu potrubí) a pokud dodržíme stanovené vzdálenosti, není nutno činit žádná mimořádná opatření, ve smyslu požadavku § 46 odst ČSN EN 81-70 (čl. 5.4.3. a čl. 5.4.4.). Dále k problematice bezbariérového užívání staveb jako pracovní pomůcku odbor stavebního řádu MMR doporučuje : * ČSN 73 6060 Čerpací stanice pohonných hmo 2 ČSN 73 0872 čl. 6.5 ČSN 73 0810 Požární odolnost 2 ČSN 73 0872 čl. 5.4, 5.5 Samočinné zavření 2 ČSN 73 0810, ČSN 73 0872 čl. 5.3 Reakce na oheň 7 ČSN EN 15804+A1 Uplatnění pouze v případě výrobků deklarovaných dle tab. 2. bod b) Opětovné využití nebo recyklovatelnost výrobku Životnos Označení: ČSN 73 0833 (730833) Katalogové číslo: 86662: Cena: 230 Kč 230: Datum schválení: 1. 9. 2010: Datum účinnosti: 1. 10. 2010: Jazyk: čeština. Požární bezpečnost obytných budov řeší ČSN 73 0833. V souladu s čl. 2.5.b. se jedná o budovu skupiny OB2. Dle čl. 4.1.3. téže normy je ukládání malých motocyklů do max. objemu 50 cm3 tímto způsobem možné za níže uvedených podmínek: 1. Místnost musí tvořit samostatný požární úsek. 2

ČSN 73 0804 (730804) - Technické normy ČSN

Informace : Frantisek Pelc, pozarni bezpecnost stave

ČSN EN 1340, NA. 4.1.1 (ČSN 73 1326/Z1, metoda A) Pevnost v ohybu ≥ 3,5 MPa ČSN EN 1340 čl. 5.3.3 Odolnost proti obrusu ≤ 18 000 mm 3/5 000 mm 2 ČSN EN 1340 čl. 5.3.4 (p říl. H) Odolnost proti smyku/skluzu Uspokojivý ČSN EN 1340 čl. 5.3. ČSN 73 0810 (6/2005) PBS-Společná ustanovení. ČSN 73 0818 (7/1997) PBS-Obsazení objektu osobami. ČSN 73 0822 (9/1987) Požárně technické vlastnosti - Šíření plamene po povrchu stavebních hmot. ČSN 73 0831 (12/2001 PBS-Shromažďovací prostory. ČSN 73 0833 (12/1995 + zm. Z1-12/2000) PBS-Budovy pro bydlení a ubytování ČSN 73. Při jejich řešení se vychází ze zajištění stanovených tepelně technických a hygienických požadavků při minimalizaci energetické náročnosti budovy. 5.5.3 Pro navrhování a ověřování budov s požadovaným stavem vnitřního prostředí platí ČSN 06 0210, ČSN 73 0540-1 až 4. 5.5.4 Všechny místnosti a prostory. 73 1326/Z1, metoda A) Pevnost v ohybu ≥ 4,0 MPa ČSN EN 1339 čl. 5.3.3 Odolnost proti obrusu ≤ 18 000 mm 3 /5 000 mm 2 ČSN EN 1339 čl. 5.3.4 (příl

ČSN 73 0804 - Náhle

Poradna - J. Seidl & spol., s.r.o

Diskuze o ČSN Jaké máme nové ČSN a předpisy? 0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchoz. T ěsn ění spár se pak hodnotí podle 7.5.9 ČSN EN 13501-2: 2004, a to v případech podle 6.3 ČSN 73 0810: 2005. 4.4 Omezení ší ření požáru a kou ře v budovách Každý požárn ě odv ětraný požární úsek zahrnuje jednu nebo více kou řových sekcí, ozna čených v ČSN 73 0802 jako odv ětrané sekce

PROFESIS základní informace k výkonu odborných profesí

ČSN EN 12811-1, čl. 6.2.5.3 a čl. 6.3.2 Při zatížení svislou silou 0,3 kN směrem nahoru nesmí dojít k žádnému uvolnění dílce. Zábradelní ocelový délka 2,50 m Při zatížení silou 0,3 kN směrem nahoru nedošlo u žádného dílce k uvolnění. Vyhovuje Zkouška tuhosti Dřevěný podlahový podlahového dílce podl 2 čl. 038 16 039 42 040 63 041 75 042 92 043 93 045 110 046 122 047 154 čl. 048 107 049 Př. 1 čl. 050 1 051 1.6.2.1 čl. 052 19.1.3.1 053 19.4.1.7 054 Str. 20 055 Tab. 1 čl. 056 3.3 057 5.8 058 5.9 059 5.10 060 5.15 061 5.20 062 5.27 čl. 063 4.2.11 064 4.2.11 065 4.2.11 066 14.5.1 067 14.5.6 068 14.5.6 čl. 069 5.3.1 070 Tab. NC1 Vlastnosti materiálů při hodnocení existujících. Pro zemní práce platí podmínky uvedené v technických pravidlech TPG 702 01, ČSN 73 6005 a ČSN 73 6006. 3.1.1 Rýha pro přípojku: Rýha pro uložení potrubí bude provedena dle projektu. Je nutné mít vyrovnáno a vyčištěno dno výkopu tak, aby nemohlo dojít k bodovému namáhání potrubí povinnosti POs a PFOs: § 5 všech, § 6 se ZPN, § 6a s VPN, § 6a - pojem a obsah PPN, kdo zpracovává, § 7 odst. 1) povinnosti vlastníka nebo uživatele vodních zdrojů pro hašení požárů, odst. 2) povinnosti vlastníka nebo uživatele lesů o výměře větší než 50 ha, § 13 preventivní požární hlídka 6. PBS -dveře na únikových cestách ČSN 73 0802 čl. 9.13.1 Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí umožňovat snadný a rychlý průchod, zabraňovat zachycení oděvu apod. a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci ani zásahu požárních jednotek

Prohlídky ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604 Články na

Dle čl. 5.3.2 ČSN 73 0802 samostatné požární úseky musí tvořit chráněné únikové cesty, instalační šachty, kotelny (s výkonem jednoho kotle přes 70 kW nebo více kotlů scelkovým výkonem přes 140 kW), prostory náhradního zdroje elektrické energie B-5-3/01 CHODBA normální KOUPELNA zóny dle ČSN 33 2000-7-701 inst. dle SN 33 2000-7-701 ed.2 OBÝVACÍ POKOJ + KK normální 75 200 6 22 080 11 22 0,8580 7 22 80 0,85100 3 + KK KUCHY ŇSKÁ PRACOVNÍ LINKA normální 30013 22 -90 inst. dle ČSN 33 2130 ed.2 WC normální 11 22 80 0,85200 POKOJ normální 505 22 80 0,85 AB8, AD3, AS2 101 - 0. cestě dle ČSN 73 0833, čl. 6.3.1, musí být zamezeno využívat tento prostor nadále jako slad a prostor musí sloužit pouze jako chodba (zádveří) vedoucí k únikovému východu. Z důvodu zajištění bezpečné evakuace je navrženo dveře otočit a otvírat je tak směrem do objektu, ab h) Pro výrobu směsi musí být použity materiály splňující požadavky uvedené v čl. 5.3.2 této normy ČSN 73 6242. i) Rozprostírá se ručně hrably podobně jako litý asfalt. Potřebné zásady k rozprostírání směsi jsou včetně úpravy spojů zřejmé z článků 5.5.2, 5.5.4, 5.5.6 ČSN 73 6122 Instalace EPS není požadována, což je v souladu s ČSN 73 0875 čl. 4.2.2b)c) a d) a ČSN 73 0802 čl. 6.6.9. Samočinné hasicí zařízení: NE. Samočinné stabilní hasicí zařízení v objektu (požárním úseku) nemusí být instalováno. Součin pn . an < 60 kg.m-2 a půdorysná plocha požárního úseku je S < 4000

ČSN 65 0201 - Náhle

 1. Die Norm ČSN 732810 (73 2810) 1.9.1993 - Norm ČSN - Dřevěné stavební konstrukce - Provádění (Částečně zrušena a nahrazena - viz neplatné normy)
 2. normalizační institut, 2007. Ve znění ČSN 73 0580-1 Změna Z1 z ledna 2011. [2] ČSN 73 0580-2. Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov. Praha: Český normalizační institut, 2007. B.2 Předpoklady výpočtu odraznost světla povrchů místností (ČSN 73 0580-1 [1] čl. 4.6.3): o strop: ρ = 0,
 3. Místo původně platné ČSN 73 0833 platí ČSN 73 0802. Podmínka dle ČSN 73 0834 čl.3.2 d je splněna. ♦ Změna objektu Objekt se nerozšiřuje přístavbou ani nástavbou. Podmínka dle ČSN 73 0834 čl.3.2e je splněna. Úpravy střešních plášťů jsou hodnoceny jako změna stavby skupiny I dle ČSN 73 0834, kdy ve smyslu čl.3.2.
 4. Tam, kde jsou spln ěny podmínky ČSN 73 0802, čl. 9.10.2 (tj. plocha místnosti nebo skupiny místností do 100 m 2 , délka k východu do 15 m, po čet p řítomných osob do 40), za číná cesta v
 5. Dle podmínek čl. 3.5.c)1) ČSN 73 0833 budova skupiny OB3. Dělení do požárních úsek ů (dále jen PÚ) je provedeno v souladu s požadavky ČSN 73 0833, ČSN 73 0834 a ČSN 73 0802. Samostatný požární úsek tvo ří skupina pokoj ů se zázemím pro ubytování do 20 l ůžek

ČSN 73 0833 - náhled norm

 1. plášť a na kouřovody jsou uvedeny v ČSN EN 1457, ČSN EN 14471, ČSN EN, 1856-1, ČSN EN 1856-2 a ČSN 73 4201 - viz 4.2.1. 3.5 Výška komína nad střechou budovy i ve vztahu k nejbližšímu okolí je dána normovými hodnotami (vyhláška č. 268/2009 Sb., § 24. odst. (4)). Podrobné podmínky stanoví ČSN 73 4201 - viz čl. 6.7
 2. smyslu ČSN 73 4301 (bez plochy lodžií a balkon ů). [6] ČSN 73 4301 z roku 1986 v čl. 105 uvádí: Plochy místností a prostor ů se po čítají po vnit řním obvodu zdiva, p řičemž se zaokrouhlují do skladebných rozm ěrů. Drobné plochy
 3. viadrus u22 6 čl. 162 81 600 viadrus u22 7 čl. 169 81 695 viadrus u22 8 čl. 176 123 790 viadrus u22 9 čl. 183 123 885 viadrus u22 10 čl. 190 123 980 viadrus u26 4 čl. 148 78 410 380 viadrus u26 5 čl. 155 78 505 viadrus u26 6 čl. 162 81 600 viadrus u26 7 čl. 169 81 695 viadrus u26 8 čl. 183 123 885 viadrus u26 9 čl
 4. Otázky a odpovědi z elektrotechnické praxe - Časopis
 5. Revize ČSN 73 0600 a výklad některých ustanovení této
 6. Nouzové osvětlení - Časopis Světlo - Odborné časopis

Dotazy týkající se problematiky zajištění požární

 1. ČSN 73 0835 - Náhle
 2. DB-285 Nejasnosti v ČSN 33 2000-5-56 ed
 3. ČSN 73 0873 ČSN onlin
 4. Výtahy z požárně bezpečnostního hlediska - TZB-inf
 5. Podmínky pro vedení plynovodů v požárně nebezpečném
 • Teplota spalování v motoru.
 • Seznam autobusu pmdp.
 • Papinuv hrnec wikipedia.
 • Výroba plechovek na pivo.
 • Přívěsný vozík do 3 5t.
 • Transkripce slovník.
 • Velikost vektoru vzorec.
 • Jak vyfotit obrazovku na mobilu huawei.
 • Vyšetření prsu kdy.
 • Prodej domy v insolvenci okr olomouc.
 • Ester purim.
 • Louboutin praha výstava.
 • Nápady bydlení.
 • Bystřický kostitřas.
 • V noci nemohu polknout.
 • Luna disney channel.
 • Mulan remake live action.
 • Muzeum faberge petrohrad.
 • Co vyřídit před porodem.
 • Mont saint michel entrance.
 • Nova scena narodni divadlo praha.
 • Xbox one kinect 1tb.
 • Asistenční signální pes.
 • Lovec zimní válka online cz.
 • Mleté maso recepty v troubě.
 • Jak nežárlit na kamarádku.
 • Politické strany 2018.
 • Logopedie kopicová.
 • Slachy.
 • Avl chomutov.
 • Jane goodallová.
 • Pokoje 5.
 • Dárek k 30 narozeninám pro muže diskuze.
 • Puška 50 bmg prodej.
 • Obrázky tetování na nohu.
 • Moudrý synonymum.
 • Žampiony nadívané text.
 • Stafordširský bulteriér.
 • Obrázky tetování na nohu.
 • Woody harrelson makani ravello harrelson.
 • Vločky na fotku.