Home

Atmosféra hydrosféra biosféra

Atmosféra s dnešním složením vznikla jako výsledek dlouhého procesu, kdy byla soustavně přetvářena i živými organismy. Původní složení atmosféry vzniklé po zformování planety bylo chemicky zcela rozdílné. Obsahovalo směs sopečných plynů, které se uvolnily z odplynění magmatu, které se rozprostíralo v ohromném magmatickém oceánu po většině povrchu planety Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ Hydrosféra (vodní obal Země) představuje soubor všeho vodstva Země - tj. povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech.Celkové zásoby vody na Zemi činí asi 1 385 989 610 km³, z toho sladká voda představuje 2,530 %. Ve světovém oceánu je obsaženo asi 97 % slané vody a 3% sladké vody Kategorie: Zeměpis Typ práce: Maturitní otázky Škola: Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný, Smetanovo nám. 1310, Slaný Charakteristika: Maturitní otázka zpracovává následující témata ze zeměpisu - atmosféra, hydrosféra, pedosféra a biosféra.Obsahuje základní definice a dělení typů obalů Země. Formou hesel nabízí stručný přehled učiva zeměpisu na. Hydrosféra; Globální tektonika; Naše atmosféra se z chemického hlediska skládá z tzv. čisté atmosféry, vody a aerosolů. Dokonale suchá a čistá atmosféra je směs plynů, která se z hlediska fyziky chová jako ideální plyn. Biosféra je vrstva, do které spadají dna nejhlubších oceánů a zasahuje až několik.

Atmosféra Země - Wikipedi

(litosféra, atmosféra, pedosféra, hydrosféra, biosféra) 1. Na vyznačená místa zapište, o kterou sféru se jedná. 2. Spojte pojmy se správnou definicí: A. litosféra živý obal země B. atmosféra půdní obal země C. pedosféra vodní obal země D. hydrosféra vzdušný obal zem Zemská atmosféra Atmosféra představuje plynný obal Země a tento plyn se též označuje jako vzduch. Její vliv se projevuje zejména kvalitativními (rozptyl) a kvantitativními (pohlcování) změnami slunečního záření, přenosem vláhy, na většinu složek fyzickogeografické sféry působí jak fyzikálně, tak i chemicky Atmosféra = plynný (vzdušný) obal Země. Řecky atmos = pára. Hydrosféra = vodní obal Země, vodstvo na Zemi. Řecky hydor = voda. Pedosféra = půdní obal Země. Řecky pedon = půda. Biosféra = živý obal Země, živé organismy na Zemi. Řecky bios = život

Téma: Hydrosféra. první várka úkolů - 17.3. - 24.3. Cílem je pochopit základní pojmy týkající se tématu voda a umět je vysvětlit, správně použít a s pomocí atlasu vyhledat a zaznačit do mapky. 1. úkol: Dopiš si zápis z prezentace Hydrosféra do sešitu včetně obrázků (slaidy - 5,7,8,9,10 Atmosféra alebo ovzdušie Zeme je plynový obal obklopujúci Zem.. Nemá výraznú hornú hranicu (splýva s kozmickým priestorom) a otáča sa spolu so Zemou. Chráni nás pred škodlivým kozmickým žiarením, škodlivým slnečným žiarením a slnečným vetrom.Prebieha v nej tvorba počasia.Obsahuje vzduch, ktorý dýchame.Bez nej by nemohol existovať život Biosféra alebo živý obal Zeme, presnejšie geobiosféra, je oblasť Zeme obývaná živými organizmami.Pozostáva z hornej časti pevnej zemskej kôry (), pôdy (), vodného obalu (hydrosféry) a dolnej vrstvy ovzdušia ().V staršom zmysle bola biosféra aj označenie pre súhrn všetkých organizmov na Zemi Klimatický systém Země - veškerá atmosféra, hydrosféra, biosféra, geosféra a jejich vzájemné působení. Změna klimatu - taková změna, která je vázána přímo nebo nepřímo na lidskou činnost měnící složení globální atmosféry a která je vedle přirozené proměnnosti klimatu pozorována za srovnatelný časový. Základem je rozlišení hornin na ty, které vznikají v litosféře (horniny endogenní) a horniny vznikající ve zcela odlišných podmínkách na povrchu Země (horniny exogenní) ve styku a za spolupůsobení litosféry s ostatními geosférami, jako je atmosféra, hydrosféra, biosféra vč. antroposféry

DUMY.CZ Materiál Atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra

sluneční soustava planeta hvězda gravitace zemská kůra zemský plášť zemské jádro atmosféra hydrosféra koloběh vody jednobuněčné organismy mnohobuněčné organismy biosféra Země je součástí Sluneční soustavy Sluneční soustavu tvoří Slunce a 8 planet (Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. Testy můžete nekomerčně šířit, čtěte podmínky užití.podmínky užití atmosféra hydrosféra. litosféra biosféra. Přeměna látek a energie. Látkový a energetický tok v celoplanetárním (globálním) systému (měřítku) dynamická rovnováha!! Např. atmosféra vstupy ( výstupy. vstupy ( výstupy. vstupy ( výstupy. Tři základní látkové oběhy (cykly): cyklus geologický - tektonick testové otázky zemepis 6.třída. Při testu z tématu budou použity tyto otázky: 1. Uveď všechny složky neživé části pedosféry

ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ HYDROSFÉRA, BIOSFÉRA Geografie ø 23.4% / 397 × vyzkoušeno; Zeměpis(30.) Geografie ø 55.7% / 2008 × vyzkoušeno; Všeobecný test 2 Ostatní ø 62.3% / 3777 × vyzkoušeno; Hydrosféra Geografie ø 49.7% / 3766 × vyzkoušen Biosféra . Struktura, složení a energie této skořápky Země jsou určovány procesy činnosti živých organismů. Biosférické hranice - povrch půdy, půdní vrstva, nižší atmosféra a celá hydrosféra. Rostliny distribuují a akumulují energii Slunce ve formě různých organických látek Archaikum (archeozoikum, prahory) je geologické období Země, které následovalo po hadaiku a předcházelo proterozoiku.Nejčastěji se datuje do doby před 4 až 2,5 miliardami let. Název archaikum zavedl v roce 1872 americký geolog James Dwight Dan

Biosféra-zeměpis Nezařazené ø 58% / 2491 × vyzkoušeno; Hydrosféra Biologie ø 66% / 559 × vyzkoušeno; Zeměpis - Všeobecné znalosti Geografie ø 64.8% / 17470 × vyzkoušeno; Dějepis 6.třída Starověk ø 74.9% / 10229 × vyzkoušeno; Hydrosféra Geografie ø 49.7% / 3766 × vyzkoušen Biosféra = živý obal země, tvoří ho rostliny, živočichové a mikroorganismy - zahrnuje i části ostatních sfér - litosféra, pedosféra (povrch a podpovrchové části Země, půda) - hydrosféra (Světový oceán, podmořský život) - atmosféra (spodní vrstva) - kryosfér Bio e-shop a obchod s více jak 3000 položkami skladem. Nabízíme biopotraviny, doplňky stravy a zdravé výživy, ekodrogerie. Široký výběr čajů, minerálů, doplňk Žák vysv ětlí pojmy - atmosféra, hydrosféra, biosféra, ozono- sféra, porovná rozdíl ve složení prvotní a sou časné atmosféry, rozlišuje organické a anorganické látky. Speciální vzd ělávací pot řeby - žádné - Druh u čebního materiálu a jeho metodické využití Pracovní list

PPT - Ekologické aspekty krajiny tropů a subtropů

Hydrosféra - Wikipedi

Atmosféra - plynný obal Země, k Zemi poutána gravitací - do výšky 90 km homosféra, výše heterosféra - 78 % dusíku, 21 % kyslíku, vzácné plyny (argon, neon, helium, krypton, xenon, radon), oxid uhličitý, vodní páry (z nich vznikají oblaka), atmosférický aerosol, prach (antropogenní Atmosféra Hydrosféra Pedosféra Biosféra Přírodní podmínky Obyvatelstvo Sídla Zemědělství Průmysl Terciér a kvartér Geopolitika, regionální integrace Kultura a náboženství Společenské podmínky. 1 - atmosféra 2 - hydrosféra 3 - biosféra 4 - magnetosféra 5 - silové pole Země. 1 - OVZDUŠÍ (ATMOSFÉRA) je vlastně plynný obal planety až do výšky asi 1000 km. Je směsí různých plynů (stálé složení: N2, O2, Ar, CO2. S malými odchylkami ze sopek, vod, průmyslu: vodní páry, CO2, NH3, NOx, O3). Vrství se Je to systém, v němž se navzájem stýkají a pronikají litosféra, atmosféra, biosféra a hydrosféra. Pedosféra je v rámci fyzickogeografické sféry pro svou půdní atmosféru a zvláštní vodní režim, pro svou určitou faunu a flóru (včetně mikroorganismů) a také pro své speciální chemické složení velmi složitá Biosféra (živé organismy na Zemi) Obr.3 Jednotlivé složky fyzicko geografické sféry. 10. Krajinná sféra Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo Příroda = litosféra + hydrosféra + atmosféra + pedosféra + biosféra

Atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra - maturitní

ovzduší - atmosféra sídla vodstvo - hydrosféra výrobní sféra půdy - pedosféra dopravní sféra živé organizmy - biosféra nevýrobní sféra Fyzickogeografická sféra jako přírodní zdroj Základem je litosfér Atmosféra - plynný obal Země. Hydrosféra - vodní obal Země. Litosféra - horninový obal Země. Biosféra - živý obal Země. První život vznikl asi před 3,5 miliardami let v praoceánech postupným vývojem od nejjednoduších shluků ůstrojných látek

Planety - Země - Atmosféra Zem

KRAJINNÁ SFÉRA KRAJINNÁ SFÉRA KRAJINNÁ SFÉRA KRAJINNÁ SFÉRA obsah krajina krajinná sféra příroda přírodní krajinná sféra litosféra pedosféra hydrosféra atmosféra biosféra kontrolní otázky krajina = vše, co vidíme kolem nás, co nás obklopuje: lesy, řeky, hory, jezera, louky, pole, domy, silnice, železniční tratě, most Druhohory RNDr. Rudof Peřinka, Ph.D. Vyšší odborná škola geologická Chebská 694, 654 71 Plzeň Obsah Litosféra Hydrosféra Atmosféra Biosféra Rozdělení ér Trias Jura Křída Litosféra Hydrosféra Atmosféra Biosféra Určování stáří Rozdělení ér Trias Jura Křída Seznam použité literatury Učebnice přírodopisu pro 8. ročník Sešit biologie ze SOŠ Skripta.

Atmosféra. Atmosféra Meteorologické prvky. Hydrosféra. Hydrosféra Povrchové vody Podpovrchové vody Moře a oceány. Složení Země. Stavba a složení Země Pedosféra Biosféra Sociální a hospodářská sféra Obyvatelstvo. Regionální zeměpis. Regionální zeměpis. Společenství nezávislých států. SNS a formování nového. 9.11. Učebnice str. 42 - 43 přečíst. Zápis : Nadpis: KRAJINNÁ SFÉRA Krajinná sféra = Příroda + vliv a činnost člověka. Příroda = litosféra + hydrosféra+atmosféra+pedosféra+biosfér a) atmosféra, hydrosféra, litosféra, pedosféra, biosféra b) atmosféra, hydrosféra, litosféra, biosféra c) atmosféra, hydrosféra, nanosféra, natursféra, biosféra; Jak se může jinak nazývat zeměpis? a) mapologie b) geografie c) cestologie; Kolik je na světě kontinentů? a) 5 b) 10 c) 7; Kolik obyvatel má Francie? (můžete si. Vnější geosféry jsou následující: atmosféra (ovzduší), biosféra (živý obal) a hydrosféra (vodní obal). K vnitřním geosférám patří: zemská kůra, plášť a jádro. Definice pojmů: Atmosféra: Nejkrajnější obal Země, tvoří ho směs plynů, která obaluje ostatní geosféry bez jakékoliv mezery

Štulc M., Příhoda P., Srbová H.: Přírodní obraz Země, Fortuna, Praha 1995, kap. Hydrosféra, Vodstvo na souši, Oceány a moře, str. 121-14 V tomto seznamu se zobrazují soubory tvořící samotný učební materiál. Do Úložiště jsou přijímány pouze materiály v běžně používaných formátech, ke kterým existují volně stažitelné prohlížeče atmosféra 1 biosféra 1 hydrosféra 1 litosféra 1 ochrana životního prostředí 1 životní prostředí 1 Alternativní vyhledávání : atmosfera » atmosfery , atmosfere Zobrazuji výsledky 1 - 1 z 1 pro vyhledávání ' atmosféra ' , doba hledání: 0,05 s WEBOVÉ STRÁNKY: http://honzakletecka.webnode.cz

Co se nazývá biosféra? Role biosféry

ATMOSFÉRA. HYDROSFÉRA. PEDOSFÉRA. BIOSFÉRA. 100. Ze kterých třech částí se skládá zemské těleso? 1. zemské jádro 2. zemský plášť. Atmosféra je plynný obal Země. Na místě ji udržuje zemská gravitace. Nejvíce je v ní zastoupen plyn dusík (78%) a kyslík (21%). Atmosféra chrání pozemský život před nebezpečnou sluneční radiací a vyrovnává teplotní rozdíly mezi dnem a nocí

Atmosféra (plynný obal) Hydrosféra; Biosféra; Litosféra (horniny) = zemská kůra + svrchní část pláště; Pedosféra (půda) Škraloup začal praskat = litosférické desky (pohybují se) = Severoamerická, Jihoamerická, Euroasijská; 2. Éry ve vývoji Země. Ve vývoji země rozlišujeme: Období předgeologické; Období geologick 5. Co je to atmosféra a hydrosféra? Vzdušný obal Zem ě a vodstvo na Zemi. 6. Co je to pedosféra a biosféra? Půdy na Zemi, živé organismy na Zemi. 7. Pro č se krajina m ění? Příchodem člov ěka na zemi (vzr ůstající po čet lidí, technická vysp ělost, pot řeba p ůdy a vody atd.

- plynné (atmosféra, hydrosféra) : H 20, N 2, O 2, -sedimentové(zemská kůra): P, S, Ca, Fe Narozdíl od energie mohou být chemické látky použity opakovaněa jejich cyklování je výrazným rysem - klíčová role rozkladačů. Globální i lokální cykly chemických látek zásadněovlivněny činností organismůvčetněčlověka interaktivní výuková aplikace Můj pracovní sešit vytvořena pro dva přírodovědné předměty - biologii(přírodověda) a zeměpis(geografie). Aplikace pokrývá plný rozsah výuky zeměpisu a biologie na gymnáziu a jiných školách Přednáška je vhodná pro: 6. až 9. třídu ZŠ Projekční sál: kinosál Délka přednášky: 50 minut Jazyková verze: Pořad je k dispozici pouze v českém jazyce. Základní témata obsažená v přednášce: litosféra, pedosféra, hydrosféra, biosféra, atmosféra V pátek 2. 10. 2020 od 17:00 budou z důvodu přechodu na vyšší verzi cca na 2 hodiny nedostupné online služby (rezervace, prodlužování apod.)

Kryosféra je nedílnou součástí celosvětového klimatického systému, s jehož ostatními prvky (atmosféra, hydrosféra, litosféra) je svázána mnohými pojítky, které často nabývají podoby zpětných vazeb. Termín biosféra poprvé použil geolog Eduard Suess v roce 1875 Hadaikum je nejstarší období ve vývoji Země. Datuje se do období před 4,6 až 4 miliardami let . Pro toto období je charakteristický vznik zemské kůry a později oceánů. Název je odvozen od Háda, řeckého boha podsvětí. Neklidné období bylo plné sopečných výbuchů a dopadajících meteoritů Přírodní sféry Země: liosféra, atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra. Náměty na testy: opakování - litosféra; členitost pobřeží - práce s atlasem; hydrosféra - řeky a jezera světa - práce s atlasem; opakování hydrosfér Otázka: Biosféra Předmět: Zeměpis Přidal(a): pavel - všechny formy života na zemi (rostlinstvo, živočišstvo) - 99% živé hmoty je rostlinného původu - nachází se v dalších složkách krajinné sféry (atmosféra, litosféra, pedosfére, hydrosféra) - dochází k přeměně energi probírané Učivo. 6. ročník: Planeta Země; vesmír, tvar a pohyby Země, pohyby Země, Měsíc, zeměpisná poloha. Mapy; co znázorňuje mapa, práce s.

Naše planeta je komplexní, dynamicky se rozvíjející systém po více než 4, 5 miliardy let. Všechny složky tohoto systému (pevné těleso Země, hydrosféra, atmosféra, biosféra), které se vzájemně ovlivňují, se neustále měnily v komplexním, někdy nevídaném vztahu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ivana Zábranská. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Biosféra = živý obal Země, vše živé na planetě (rostliny (flora), zvířata (fauna) a mikroorganismy) propojení všech zemských sfér (hydrosféra, atmosféra, pedosféra.) v biosféře nikdo nežije odděleně, všichni se navzájem ovlivňují, spolupracují nebo soupeř

Prezentace Biosféra - zadání a témata. Pracovní list - Podnebné pásy, Oběh atmosfér Zeměpis pro 6.ročník - materiály. Při testu z tématu budou použity tyto otázky: 1. Uveď všechny složky neživé části pedosféry Atmosféra, hydrosféra. Z této doby pochází bezpečné doklady o existenci atmosféry a hydrosféry, jejichž počátky se datují do předchozího Hadaika. Klima bylo velmi horké a vlhké. Biosféra. Vznik života je zřejmě nejdůležitější událostí tohoto období Vysvětlivky. Červeným textem jsou označeny informace pro fajnšmekry (tedy navíc). Credit

atmosféra barysféra biosféra hemisféra hydrosféra ionosféra litosféra stratosféra Anglický • Francouzský • Italský • Německý • Ruský • Španělský • Slovenský Reklama • Nápověda • Ochrana údaj Těmi dalšími jsou hydrosféra,atmosféra, pedosféra a biosféra. V tomto tématu se budeme věnovat: stavbě Země, pohybům litosférických desek, rozložení kontinentů a oceánů, zemětřesení a sopkám. Stavba Země . Pokus se písemně odpovědět na následující otázky použij učebnici na str. 48 - 4 Klíčový rozdíl mezi atmosférou a prostředím je ten, že atmosféra je vrstva plynů kolem Země a prostředí je živé nebo neživé věci kolem nás. Prostředí se nazývá biosféra a hydrosféra Země a atmosféra se vztahuje na vzduch a jeho složky. Atmosféra souvisí s počasím a životní prostředí se týká klimatu Atmosféra je plynný obal Země. Dosahuje výšky až 35 000 km nad povrchem Země. Hydrosféra je vodní obal Země (řeky, moře, oceány, ledovce, voda v atmosféře, podpovrchová voda a voda v živých organismech). Litosféra se skládá ze zemské kůry a nejvrchnějších částí zemského pláště. Její tloušťka je 70-100 km

Absolvent bude schopen charakterizovat vlastnosti jednotlivých složek ŽP (atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra) a kombinovat tuto znalost s výskytem a osudem chemických látek v těchto složkách litosféra hydrosféra atmosféra biosféra pedosféra 1. kategorie 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 2. kategorie 15 % 15 % 30 % 30 % 15 % 3. kategorie 20 % 40 % 20 % 20 % 40 % celkem 65 % 85 % 80 % 80 % 85 % Tab . 9: Výsledky analýzy FG regionalizací v učebnici Středoškolský zeměpis v přehledu, 200

obal Země - d) atmosféra - obr. nebe s mraky; 4. půdní obal Zem ě - c) pedosféra - obr. zoraného pole; 5. živý obal Země - a) biosféra - obr. lesa s jelenem. 2. a) atmosféra - D. Skládá se ze směsi plynů, obklopuje Zemi. b) litosféra - A. Skládá se z hornin a nerostů. c) hyd-rosféra - E. Veškeré vodstvo. témata. Úvod do studia geografie • historickÝ vÝvoj geografie • geografie jako vĚda vesmÍr • vesmÍrnÁ tĚlesa • sluneČnÍ soustava zemĚ jako vesmÍrnÉ tĚles

Video: 6. ROČNÍK - webzdarm

Přírodopis 9. třída :: Bioge

 1. podpora výuky pro primu. Close Menu. Úvod; koronavirky; zápisky; PL; lokalizace; klasifikace; Men
 2. SLOŽKY PŘÍRODNÍ SFÉRY: Atmosféra (vzdušný obal Země) Litosféra (kamenný obal Země ) Hydrosféra (vodní obal Země) Pedosféra (půdní obal Země) Biosféra (živé organismy - rostlinstvo a živočišstvo) ČLOVĚK A PŘÍRODNÍ SFÉRA: Činnost lidské společnosti přírodní sféru významně pozměňuje
 3. Atmosféra - maturitní otázka 7/15 V této maturitní otázce jsou představeny informace o atmosféře z pohledu podnebí, počasí, skleníkového efektu a ozónové vrstvy. Atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra - maturitní otázk
 4. Pedosféra a biosféra Pedosféra je půdní obal Země, který vznikl přeměnou svrchní části zemské kůry působením organismů za účasti vzduchu, vody a slunečního záření. Pedosféra leží na styku s litosférou, atmosférou, hydrosférou, biosférou a socioekonomickou sférou, které podmiňují pochody vedoucí k její.
 5. Jsou vyvolané sluneční energií a gravitací + atmosféra, hydrosféra, biosféra- Kde? Na povrchu Země- Působí na zemskou kůru destruktivně (povrch země se postupně zarovnává)- Zvětrávání->usazování . Působení vnitřní a vnější geologických dějů je víc než protichůdn
 6. Fyzická geografie- litosféra,atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra Sociální a hospodářská sféra - světová populace světové hospodářství mezinárodní hospodářské organizace politické uspořádání států světa problémové oblasti světa globalizace životní prostředí cestovní ruch. Regionální geografie.
 7. Gymnázium, Praha 9, Českoliá 373 Okruhy pro nostrifika ční zkoušku ze zem ěpisu 1. Pohyb soustavy Zem ě - Měsíc, pohyb Zem ě kolem Slunce. 2. Kartografie, obsah a tvorba map

Životní prostředí a krajina. Krajinná sféra · Je systém tvoření fyzickogeografickou (litosféra, pedosféra, kryosféra, atmosféra, hydrosféra, biosféra) a socioekonomickou sférou (obyvatelstvo, průmysl, zemědělství, doprava Krajina · Je výsek krajinné sféry (obsahuje části fyziogeografické i socioekonomické sféry) Základy jazyka HTML a CSS, vektorové grafiky a informatiky . Jste zde. Dom

Prima (6. ročník) Země Litosféra Atmosféra Hydrosféra Pedosféra Biosféra Světový oceá 03 Atmosféra 04 Hydrosféra 05 Pedosféra 06 Biosféra 07 Přírodní podmínky 08 Obyvatelstvo 09 Sídla 10 Zemědělství 11 Průmysl 12 Terciér a kvartér 13 Geopolitika, regionální integrace 14 Kultura a náboženství 15 Společenské podmínky 16 Krajina a životní prostředí 17 Globalizace, globální problém

Biosféra :: Maturita - GeografiaVznik života na zemi | Vítejte na mém bloguZeměpis 6

V pondělí 7. ledna 2019 budete psát prověrku ze zeměpisu.. Opakujte si (učebnice str. 26 - 33): přírodní složky krajinné sféry (litosféra, atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra) stavbu Země (zemská kůra, zemský plášť, zemské jádro atmosféra. litosféra. biosféra. rekordy. pedosféra. hydrosféra. Ostatní piny. globus a mapa. biosféra vrstva - Vyhledávání Google. biosféra vrstva - Vyhledávání Google. A Pyramid Map of the World's Biomes. hydrosféra. Učení s radostí: Cyklus vody - pracovní listy ke stažení. litosféra, atmosféra, pedosféra, biosféra, hydrosféra. Žáci si ve dvojicích ústně opakují význam uvedených pojmů . → Pro ŽOMJ je k opakování určena příloha č. 1 - ve 2 variantách (začátečník, pokročilý) Fyzický zeměpis - studuje přírodní jevy a procesy a jejich vzájemné vztahy (atmosféra, hydrosféra, biosféra, pedosféra, litosféra) Sociální zeměpis (Socioekonomický) - zaměření na: sledování obyvatelstva a jeho rozvoje, struktury územního rozložení, chování a pohybu v územ Testy-vždy po probraném učivu( žáci informováni v hodině a zapisují si ho i do sešitu): vesmír, zeměpisná poloha, pásmový čas, mapy, obaly země-litosféra, hydrosféra, pedosféra, atmosféra, biosféra, světadíl Afrika-členitost+ povrch + vodstvo = slepá mapa obyvatelstvo+ ner. suroviny + státy + města = shrnutí. do fyziogeografické složky patří například atmosféra, hydrosféra, biosféra... do socioekonomické složky patří například lidé a jejich činnosti ; krajiná sféra zasahuje do výšky 25 km nad zemský povrh (ozonosféra) a do hloubky 100 - 300 km pod zemský povrh (astenosféra) Vývoj geografi

 • Pohanka ukrajina.
 • Povrchové napětí vody s jarem.
 • Vennovy diagramy ppt.
 • Steiff sammler.
 • Půjčovna koktejlových šatů praha.
 • Sáňkování frymburk.
 • Lucie sen mp3.
 • Časopis motorkář.
 • Žilní chirurgie brno.
 • Ferdinand česky.
 • Rožec rolní.
 • Svetovy rekord pstruha.
 • Spojené arabské emiráty poznávací zájezd.
 • Dřevěný altán stavebnice.
 • Lucie sen mp3.
 • Bergen ubytování.
 • Jordan mikina bazar.
 • Babyono osuška s kapucí.
 • Keramická mozaika.
 • Zoo praha tel.
 • Stožáry vysokého napětí historie.
 • Smybox.
 • Singing rock phario 360.
 • Sestra film 2018.
 • Laura dahlmeierova nemoc.
 • Pdf recovery toolbox.
 • Kodek mpeg 2.
 • Dermacol make up dm drogerie.
 • Smuty napoje.
 • Icc 2019.
 • Přání k 18 narozeninám sms.
 • Ulice mezi mosty.
 • Nejlevnejsipneu.
 • Tolerance marihuany.
 • Opičí král 3.
 • Giovanni bellini madonna.
 • Anatomie koně pdf.
 • Pet vyšetření cena.
 • Proč zapalujeme svíčky.
 • Jak na kuny v autě.
 • Soukromé rybníky ostrava.