Home

Staticky neurčité konstrukce

Nosná konstrukce může být tvořena prutovou soustavou. Každý prut je s ostatními spojen klouby, kterými se nepřenáší ohybové ani kroutící momenty. => Celková statická určitost: 1x staticky neurčité SOUSTAVY TĚLES Při řešení soustavy těles se můžeme setkat s několika možnými uloženími. Uložení : pohyblivé. 1x staticky neurčitá konstrukce 2,4 m 1,6 m a b. 14 Možné způsoby výpočtu reakcí ­ 3 podmínky rovnováhy x z F 1 M 1 F 2 l 2 l 2 h 2 h 2 x z F 1 M 1 F konstrukce. v < n v Podepřeníobjektu je kinematicky neurčité a staticky přeurčité, nehybnost objektu není zajištěna, jako stavební konstrukce nepřípustná (nedostatečný počet vazeb). v > n v Podepřeníobjektu je kinematicky přeurčité a staticky neurčité, nehybnost objektu zajištěna, pouţitelná jak Výpočet průhybu staticky neurčitého nosníku. tření závity formáty tvrdost korovzivzdornost hustota ocel hliník měd roztažnost platy hydraulika bezpečnost plast pneumatika konstrukce výpočty online viskozita pohony snímače maziva krytí IP drsnost tolerance pružiny. STATICKY NEURČITÉ NOSNÍKY

Příklady Řešení Nosníků Staticky Neurčitýc

Staticky neurčité konstrukce. Předmět není vypsán Nerozvrhuje se. Získání základních znalostí z výpočtu staticky neurčitých nosníkových a rámových konstrukcí, výpočtu nosníku na pružném podkladu. Užití základních metod výpočtu desek, stěn a cylindrických skořepin.. Ukázka řešení průběhů příčinkových čar na staticky neurčitém spojitém nosníku a rámové konstrukci V praxi je někdy nutné řešit i soustavy staticky neurčité. V tom případě je nutné přidat další dodatečné síly (např. uvažovat deformaci těles - tj. deformaci nosníku) a využít při řešení znalosti z pevnosti těles a pružnosti těles (pružná deformace, Hookeův zákon, ).. Jediné tři způsoby uložení nosníku, které jsou staticky určité podle vztahu jsou Rámové konstrukce jako mnohonásobně staticky neurčité konstrukce Staticky působí jako konstrukce prostě uložené, spojité, rozepřené a rámové. V minulosti byly využívány desky s vloženými klouby - tzv. Gerberův nosník

Opakování řešení SN konstrukcí silovou metodou Staticky neurčité konstrukce. Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh. Kód Získání základních znalostí z výpočtu staticky neurčitých nosníkových a rámových konstrukcí, výpočtu nosníku na pružném podkladu

staticky neurčité konstrukce. konstrukce (technika) stavební konstrukce. staticky neurčité konstrukce. Viz: konstrukce stavební Viz též: ATENA. Viz též: IDA PRIMA. Viz též. Téma/žánr: statika stavebních konstrukcí - staticky neurčité konstrukce - prutové konstrukce, Počet stran: 432, Cena: 294 Kč, Rok vydání: 2004. Staticky neurčitá konstrukce Obr.: Základní staticky určitá soustava včetně neznámých sil a geometrických podmínek Silová metoda Silová metoda je určena pro výpočet reakcí a vnitřních sil na staticky neurčité konstrukci. První krok je určení stupně statické neurčitosti. Další krok je vytvoření základní staticky.

Ve druhém dílu učebnice je zaměřena pozornost na rovinné a prostorové staticky neurčité prutové konstrukce, u nichž nelze reakce vnějších i vnitřních vazeb a také složky vnitřních sil stanovit z pouhých statických podmínek rovnováhy neurčité přeurčité kce pevně podepřena s n <0 r ext < m ext výjimkový případ přeurčité neurčité kce může změnit polohu Výjimkový případ podepření: přestože počet vazeb je dostatečný k odebrání všech stupňů volnosti konstrukce (r ≥ m, r ext ≥ m ext), jejich nevhodné uspořádán staticky neurčité konstrukce. konstrukce (technika) stavební konstrukce. staticky neurčité konstrukce. Viz: konstrukce stavební Viz též: styčníky. Viz též: prefabrikáty. Viz též.

Každá konstrukce se úinkem zatížení petvoí. Petvoení (deformace) se pro-jeví posuny a pootoeními jednotlivých ástí stavebních konstrukcí. Petvoení jsou vtšinou, vzhledem k rozmrm konstrukcí, velmi malá. Obr. 3.2: Rovinný uzavený rám 2.1 Prutové konstrukce Rám je prutová soustava s monolitickým (tuhým) spojením prut 4.6.3 Příhradové konstrukce Forth rail bridge head-on-panorama josh-von-staudach by Josh von Staudach - Own work. The Forth Bridge seen from South Queensferry by Kim Traynor - Own work

Staticky neurčité konstrukce. Konstrukce (technika) Stavební konstrukce. Staticky neurčité konstrukce. Viz: Konstrukce staveb Viz též: Tepelné mosty. Viz též: Zesilování konstrukcí. Staticky neurčité konstrukce. Určení stupně statické neurčitosti. Metody řešení. Silová metoda. Jednoduchý vetknutý nosník. Spojitý nosník metodou třímomentových rovnic. Pohyblivé zatížení u spojitého nosníku, kombinace zatížení. Rovinný rám silovou metodou, volba staticky neurčitých veličin, kanonické rovnice Staticky určité prutové konstrukce lze analyzovat podle tzv. teorie 1. řádu , kdy statické podmínky rovnováhy sil posuzujeme na nepřetvořené konstrukci. Staticky neurčité konstrukce je třeba řešit podle teorie 2. řádu , kdy uvažujeme rovnováhu sil na deformované prutové konstrukci a respektujeme vliv posunutí a.

550SNK Staticky neurčité konstrukce Semestr 4 Přednášky 2 Cvičení 0 Kredity 2 Jazyky výuky český Klasifikace klz Typ povinně volitelný Studijní programy B 8208 Design: Průmyslový design Ústavy 15150 Ústav průmyslového design Portaro - Webový katalog knihovny. System version {{portaroVersion.date | date:'d.M.yyyy H:mm:ss'}} ({{portaroVersion.branch}} {{portaroVersion.value}} Fakulta stavební - Fakulta stavební - VŠB-TU Obr. 3.3: Staticky neurčité kloubové prutové soustavy Křížení diagonálních prutů (obr. 3.3b) se při teoretických úvahách nemusí uva-žovat jako styčník, neboť z podmínek rovnováhy do os obou prutů plyne rov-- 15 (48) - Staticky určité prutové konstrukce - část 2 nost příslušných osových sil

Jaromír Kazda: Staticky neurčité konstrukce. Příklady řešení moderními metodami SNTL, Praha 1970. Vydání první. 632 str. Pevná plátěná vazba s papí Betonové konstrukce (S) Přednáška 3 Obsah Účinky předpětí na betonové prvky a konstrukce Silové působení kabelu na beton Ekvivalentní zatížení Staticky neurčité účinky předpětí Konkordantní kabel, Lineární transformace kabelu Návrh předpětí metodou vyrovnání zatížení 7bratrstvo Autor: Jakub Holan Poslední aktualizace: 17.11.2020 11:30 7bratrstvo Prezentace k 3. cvičení K01/ZKQ Redistribuce a redukce moment • staticky neurčité (kinematicky přeurčité) při v a , (3.4) • staticky přeurčité (kinematicky neurčité) při v > a ; (3.5) v tomto případě se konstrukce stává mechanismem nevhodným pro stavební účely. - 17 (48) - Staticky určité prutové konstrukce - část 11 - Staticky neurčitý rám Zadání Vykreslete průběhy vnitřních sil na staticky neurčité konstrukci podle obrázku. Použijte silovou metodu. Zanedbejte práci normálových a posouvajících sil. Průřezové charakteristiky jsou konstantní na celé konstrukci. Obr. 11.1: Model konstrukce a zatížení Řešen

Výpočet průhybu staticky neurčitého nosníku - Portál pro

Import 20/04/2006. DSpace VŠB-TUO; Fakulta stavební / Faculty of Civil Engineering (FAST) Vysokoškolské kvalifikační práce Fakulty stavební / Theses and dissertations of Faculty of Civil Engineering (FAST U určitých typů konstrukce není nalezení idealizovaného výpočetního modelu velkým problémem, zejména pokud se jedná u staticky určitou konstrukci. U krovů, které jsou téměř vždy staticky neurčité, je však častým problémem určit tento idealizovaný výpočetní model, zejména co se týká vodorovnéhoi podepření. Staticky neurčité konstrukce - Jaromír Kazda (197 Staticky neurčité prútové sústavy v príkladoch : deformačná metóda / Hlavní autor: Ivánková, Oľga Vydáno: (1999) Statika stavebních konstrukcí II. : Staticky neurčité prutové konstrukce / Hlavní autor: Kadlčák, Jaroslav, 1931-2001 Vydáno: (2004

V praxi je někdy nutné řešit i soustavy staticky neurčité. V tom případě je nutné přidat další dodatečné síly (např. uvažovat deformaci těles - tj. deformaci nosníku) a využít při řešení znalosti z pevnosti těles a pružnosti těles (pružná deformace, Hookeův zákon, ) 3. Staticky neurčité konstrukce (statická určitost, neurčitost a přeurčitost u rovinných prutových konstrukcí včetně kloubových, metody řešení). 4. Silová metoda řešení jednoduchého staticky neurčitého plnostěnného nosníku při silovém zatížení. 5 Rámy jsou staticky neurčité konstrukce. Propojení výztuže vodorovného prvku (průvlak) a svislého prvku (sloup) do rámu je staticky výhodné, jelikož část ohybového momentu z průvlaku (příčle) převedeme do sloupu (stojiny). V každém styčníku musí být splněny momentové podmínky rovnováhy

Staticky neurčité konstrukce. Kód předmětu: 18Y1SN Studium: bakalářské Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710) Forma studia: prezenční Počet kreditů: 2 Rozsah výuky: 2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia Typ předmětu: povinně volitelný Semestr|jazyk|obor: 5 čeština všechny obory Zakončení: klasifikovaný zápočet (kz Hlavní záhlaví: Kadlčák, Jaroslav, 1931-2001: Název: Statika stavebních konstrukcí. II., Staticky neurčité prutové konstrukce / Jaroslav Kadlčák, Jiří. Staticky určité i neurčité úlohy, výpočty natočení a bezpečností, konstrukce s vůlemi a svary. Vypočtené příklady s úplným postupem Ve výpočtech najdeš úplná i částečná uvolnění, rovnice kroutících momentů, dosazení i číselný výsledek

Staticky neurčité konstrukce

d Vzniklá konstrukce je mnohokrát staticky neurčitá - řeší se silovou metodou. - Základní staticky určitá soustava se vytvoří vložením kloubů do vrcholů sečnového polygonu. Počet kloubů určuje stupeň statické neurčitosti. Uvolněné vazby nahradíme momenty (v tomto případě staticky neurčité veličiny) Staticky neurčité konstrukce Příklad 7 - Staticky neurčitý nosník Příklad 8 - Staticky neurčitý nosník Příklad 9 - Staticky neurčitý rám Příklad 10 - Staticky neurčitý rám Příklad 11 - Staticky neurčitý rám Příklad 12 - Spojitý nosník Příklad 13 - Spojitý nosník Příklad 14 - Staticky neurčitá příhradová.

Staticky neurčité konstrukce - příčinkové čáry - YouTub

 1. Předpětí a jeho změny. Účinky předpětí na betonové prvky a konstrukce. Metoda ekvivalentního zatížení. Návrh předpětí metodou vyrovnání zatížení. Vliv výstavby na návrh předpjatých konstrukcí. Staticky neurčité účinky předpětí.
 2. Z výše uvedeného vyplývá, že sednutí a natočení základu staticky neurčité konstrukce ovlivňuje její namáhání. Toto platí především pro staticky neurčité rámové konstrukce. Tato interakce ocelové konstrukce s podložím bývá často při jejím návrhu ze strany projektant
 3. 0 volnosti, je tedy staticky a tvarově určitá a tudíž je staticky řešitelná. Tvarově určitá prutová konstrukce jeřábu představuje tzv. prutové těleso staticky určitě uložené k základ-nímu rámu. Počet stupňů volnosti rovinné prutové soustavy můžeme rovněž určit pomocí vztahu (2)

Statická určitost uložení :: MEF - J

 1. Staticky neurčité konstrukce (význam, určení stupně statické neurčitosti). Silová metoda řešení jednoduchého staticky neurčitého plnostěnného nosníku při silovém zatížení. 3. Silová metoda řešení staticky neurčitých plnostěnných nosníků při deformačním zatížení (rovnoměrná a nerovnoměrná změna teploty.
 2. Příklady řešení moderními metodami. Teoretická knižnice inženýra. Dobrý stav, opotřebovaný přebal. Razítk
 3. LEADER: 01213nam a2200337 a 4500: 001: 000635408: 003: CZ BrMZK: 005: 20041116100631.0: 007: ta: 008: 021111s2002 xo f slo d: 020 |a 80-227-1639-1 : 040 |a BOA001 |b.
 4. vliv předpětí na staticky neurčité konstrukce; Ing. Marek Michna a Ing. Ondřej Perháč, Midas software s.r.o. vliv uspořádání předpětí konstrukce (lokalizace kotvení, tvar kabelů apod.) a parazitní účinky předpětí na staticky neurčitých konstrukcích - účinnost předpětí.
 5. m < r neurčité přeurčité konstrukce pevně podepřena m > r přeurčité neurčité konstrukce může měnit polohu . 9 3 Vyšetřování reakcí soustavy Již víme, že zadaná konstrukce je staticky určitá. To znamená, že vazby zachytí libovolný směr zatížení, k určení reakcí postačují statické podmínky rovnováhy.
 6. Pomocí diferenciální rovnice ohýbaného nosníku je vysvětleno také řešení pro staticky neurčité pruty typu vetknutí-vetknutí a vetknutí-kloub. Je vyložena problematika stability tlačených prutů, a to jednak pro ideální prut podle Eulera a jednak pro imperfektní osamělý tlačený prut pomocí součinitelů vzpěru

V určitých typech konstrukcí (staticky neurčité konstrukce) může přepočet modelu vykázat značné rozdíly ve vnitřních sílách. V těchto případech zajistíte efektivní využití konstrukce několika po sobě jdoucími optimalizacemi. Optimalizace využívá návrhové parametry, které byly dříve přiřazeny posuzovaným. experimentu, jehož cílem bylo zkoumání staticky neurčité ocelové rámové konstrukce vystavené účinku vysoké teploty. U staticky neurčitých konstrukcí je vnějšími vazbami zabráněno, aby teplotní deformace mohly volně proběhnout a v konstrukci vznikají napětí. Cílem měření bylo určit hodnot Staticky neurčité rovinné konstrukce - metody výpočtu pro určení průběhu vnitřních sil. Principy silové a deformační metody (základní neznámé, výchozí rovnice). Kontroly výpočtu. Význam prvku matice poddajnosti a matice tuhosti. Přetvoření staticky neurčitých konstrukcí - redukční věta

Staticky neurčité konstrukce - opakování - YouTub

 1. konzoly (sloupy) zatížené vnějšími účinky a staticky neurčitou silou X - reakcí mezi vazníkem a sloupem (viz obr. 3.1). Obr. 3.1 Deformace základní soustavy musí být shodná s deformací původní staticky neurčité konstrukce, předepíšeme tedy základní soustavě přetvárnou (defor
 2. Pohyblivé zatížení - staticky neurčité konstrukce (kinematicky tvary, pořadnice užitím SM, ZDM) Příčinkové čáry - Winklerovo kritérium, kritérium max max M, vyčíslení statických veličin z příčinkové čáry 4. Napjatost tenkostěnných prut
 3. 5. Dvojrozměrné staticky neurčité konstrukce - příklady příhradových konstrukcí, spojitých nosníků, rámů, uzavřených rámů. 6. Princip virtuálních posunů, deformační metoda. 7. Matice tuhosti prutu pro tah/tlak a ohyb. 8. Statická kondenzace, pruty typu VV, VK, KV, zjednodušená deformační metoda (ZDM), koncové síl
 4. Konstrukce šikmých střech Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2016| Obecný princip - ztužení prutové soustavy fotbalová branka ztužení tvarově neurčité soustavy tří kyvných prutů (branky) lze dosáhnout přidáním vnitřních nebo vnějších vazeb prutových, momentových nebo smykovýc
 5. a zemní tlaky - Zakládání staveb - Řešení spodní stavby - Zděné konstrukce - Betonové a železobetonové konstrukce - Dřevěné konstrukce - Ocelové a ocelobetonové konstrukce - Požárně bezpečnostní řešení u konstrukcí stave

staticky neurčité konstrukce - Portaro - katalog knihovn

Rámy jsou staticky neurčité konstrukce. Propojení výztuže vodorovného prvku (průvlak) a svislého prvku (sloup) do rámu je staticky výhodné, jelikož část ohybového momentu z průvlaku (příčle) převedeme do sloupu (stojiny). V každém styčníku musí být splněny momentové podmínky Pokračova Domů / Technika / Stavební Architektura / Staticky neurčité konstrukce; Kazda Jaromír. Staticky neurčité konstrukce; Kazda Jaromír. 180,00 K. základní staticky neurčitá úloha (staticky neurčitou veličinou je např. reakce Hb) 2 staticky určité úlohy (umožněn vodor. posun v pravé podpoře, prostý obloukový nosník) Podmínka pro výpočet staticky neurčité síly Hb: vodorovná síla musí vrátit bod b do původní poloh

Statika stavebních konstrukcií II

Staticky neurčité prutové konstrukce / Jaroslav Kadlčák, Jiří Kytýr -- OLA001 1-194.459/ 2 Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 000857812 Navigace: https://aleph22.vkol.cz/pub / svk01 / 00085xxxx / 0008578xx / 000857812.ht Krut prutů nekruhového průřezu: Prandtlův vrchlík. Stokesova věta. Krut prutu obdélníkového průřez Staticky neurčité konstrukce. Autor Kazda Jaromír Vydavatel Státní nakladatelství technické literatury Rok vydání 1970 Vazba pevná s přebalem Počet stran 629 Dostupnost v prodejně 280 Kč včetně DPH. Přidat do košíku. Příklady řešení moderními metodami.. Pohyblivé zatížení. Příčinkové čáry statických veličin staticky určitých prutových konstrukcí. 2. Kinematická metoda řešení. Vyhodnocení příčinkových čar a určení extrémů. Kritéria. 3. Význam statiky, základní předpoklady řešení. Rozdělení nosných stavebních konstrukcí. Rovinné prutové konstrukce. 4

Statika stavebních konstrukcí II

Video: Staticky neurčité konstrukce - Portaro - katalog knihovn

Detail předmětu - Statika 1 (205463) - VU

Uchycení dvounosníkové konstrukce je tak staticky neurčité, ale pro větší zatížení vychází dvounosníkové křídlo hmotnostně výhodněji než jednonosníkové s již značně zesílenými kořenovými částmi. Rovněž dvounosníkové křídlo může mít zadní stojinu bez závěsného kování, co určí, zda je konstrukce staticky a tvarově určitá., konstrukce staticky neurčité neřeší dokáže zadanou konstrukci vyřešit početně nebo graficky určí síly v jednotlivých prutech a způsob namáhán

Prutová konstrukce - Wikipedi

Domácí úkol č. 2. ${commentPrompt} Zatím nebyly přidány žádné komentáře. Buď první Stavební lešení patří ke konstrukcím, které se ze statického a konstrukčního hlediska vymykají běžným kritériím. Jde o konstrukce velice štíhlé, staticky neurčité, neobvykle namáhané, montované z tenkostěnných prvků o malé příčné tuhosti, jejichž statické parametry jsou v konstrukci lešení maximálně využity

PPT - Statika stavebních konstrukcí II – úvod pro

Staticky neurčité konstrukce, podstata silové metody. (dotace 0/2) 5. Výpočet spojitého nosníku - zatížení a jeho řešení pomocí třímomentových rovnic. Využití symetrie a antimetrie pro řešení jednotlivých typů spojitých nosníků. (dotace 0/2) 6. Výpočet deformací staticky určitých nosníků i soustav. (dotace 0/4) 7 Staticky neurčité konstrukce 25. 10.7. Kombinace zatížení 26 . 11. Výpočet a posouzení konstrukcí 26. 11.1. Předmět výpočtu a posouzení 26. 11.2. Předpoklady výpočtu 27. 11.3. Výpočet a posouzení napětí 28. 11.4. Výpočet a posouzení vzniku trhlin při působení normálových sil a ohybových momentů 30. 11. Objednávejte knihu Statika stavebních konstrukcií II. v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník Staticky neurčité systémy. Ve staticky neurčitých systémech má smyková deformace větší vliv než ve staticky určitých systémech. V tomto případě mají deformace od posouvající síly vliv na ohybový moment, a tím také na deformace ohybem 10.3. Typy a konstrukce opěrných zdí 11. STATICKY NEURČITÉ PRUTOVÉ ROVINNÉ KONSTRUKCE 11.1. Metoda rozdělování momentů (Crossova) pro konstrukce s neposuvnými styčníky 11.2. Spojitý nosník 11.3. Plastické rezervy spojitých nosníků 11.4. Rámové konstrukce 11.5. Rámové výseky pro svislé zatížení 11.6

FA ČVUT: 550SNK Staticky neurčité konstrukce

Statika stavebních konstrukcí pro všechnyPPT - Rovinné nosníkové soustavy PowerPoint PresentationTechnická mechanika I pro studijní obory SOŠ a SOU

Vliv nesilových zatížení na staticky určité konstrukce Vliv nesilových zatížení na staticky neurčité konstrukce Statické působení základních konstrukcí schématu konstrukce, způsobu podepření, charakteru namáhání, průběhu vnitřních sil a reakcí pro základní zatížení Konzola Prostý nosní jité, staticky neurčité konstrukce. Dal-ší vývoj vedl ke zřízení poradního sbo-ru pro mosty u německých drah v roce 2007, ke změně stanoviska na obnovu mostů a k vydání nových směrnic v ro-ce 2008. Ty umožnily i výstavbu mostů. V přednáškách bodou probrány následující témata: 1) předpoklady a omezení výpočtu staticky neurčitých konstrukcí 2) virtuálné práce a deformace nosníků 3-4) Silová metoda výpočtu staticky neurčité konstrukce 5) spojitý nosník 6) třímomentová rovnice 7) Crossova metoda 8-9) deformační metoda výpočtu staticky. konstrukční zásady, staticky neurčité konstrukce (zásady výpočtu vnitřních sil a jejich průběhy), výhody a nevýhody monolitických železobetonových konstrukcí. 8. Železobetonová deska oboustranně vetknutá v jednom směru pnutá, statické působení, způsob Považují se za ně všechny ostatní, zejména staticky neurčité konstrukce rámové, jakož i obytné stavby o více než 5 podlažích a průmyslové, popř. zemědělské a jiné účelové stavby o více než 3 podlažích, vodojemy, sila, hloubkové stavby. Za náročné stavby se považují rovněž takové, u nichž šířka základu. 1. Úvod. Opakování staticky určitých nosníků (průběhy N, V, M). Průřezové charakteristiky. 2. a 3. Prostý tah a tlak, staticky určité i neurčité případy - výpočet napětí, prodloužení, zkrácení a dimenzování. Vliv oteplení. 4. Prostý ohyb - výpočet napětí a dimenzování. 5

 • Stehenní kost zlomenina.
 • Králík anglicky strakac.
 • Mercedes konfigurator g klasse.
 • Mila kunis instagram.
 • Youtube starej bar.
 • Výstavy mladá boleslav.
 • Supět.
 • Mulan remake live action.
 • Marina oswald porter june lee oswald.
 • Ondřej sokol moderování cena.
 • Krbová kamna teplice.
 • Přívěsný vozík nová paka.
 • Fotoshop free.
 • Bony a klid hudba.
 • Osudové okamžiky šardice 1970.
 • Největší vojenské letiště.
 • Vodné hodiny.
 • Bretaň cestopis.
 • Mudr dovol.
 • Hry pro kočky na tablet.
 • Zelená kari pasta použití.
 • Kurz vitráže.
 • Horská kola rock machine.
 • Praha 7, jankovcova 13.
 • Druhy palubek.
 • Windows 10 search white screen.
 • Životopis vlastnosti vzor.
 • Příběhy z vesmíru.
 • Vatikánská muzea vstup.
 • Řízky crisp.
 • Polenta dieta.
 • Puchyre v trislech.
 • We are ferdinand.
 • Decathlon trackid sp 006.
 • 1812 overture.
 • Program na vyhledávání osob.
 • Role papíru praha.
 • Česká kniha rekordů 6.
 • Mno(oh)2.
 • Upolín trollius altaicus.
 • Golf motol restaurace.